פרטיות

מדיניות הפרטיות של NCR בתוקף החל מיו15 ביוני 2022

 

ערבית - גרמנית - ספרדית (ספרד) - ספרדית (אמריקה הלטינית) - צרפתית (צרפת) - אנגלית - איטלקית

יפנית - פורטוגזית (פורטוגל) - רוסית - טורקית - סינית פשוטה

קרא גרסה קודמת

חברת NCR מחויבת ליישם סטנדרטים מובילים של הגנת המידע על מנת להגן על החיסיון והשלמות של פרטים אישיים (כפי שהדבר מוגדר בחוק) שאנו מעבדים (כפי שמוגדר להלן), כולל פרטים אישיים שאליהם ל-NCR יש אפשרות גישה בהקשר לאספקת מוצרים ושירות ללקוחותינו . מדיניות זו היא המדיניות הקובעת בנוגע לחברת NCR והחברות הבנות שלה, לרבות Cardtronics PLC וקבוצת חברות Cardtronics (ביחד "NCR") בכל רחבי העולם ובקשר לכל הפעולות שבהן הפרטים האישיים נמצאים בשליטת NCR.

 הגדרות

"פרטי חוזה" משמעותם פרטים אישיים של הלקוחות שלנו, לקוחות של הלקוחות שלנו או כוח-האדם של הלקוחות שלנו ש-NCR מעבדת בהקשר לאספקת מוצרים או שירותים ללקוחות שיש עמם חוזה. 

"מבקר" משמעו אדם או גוף, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר אשר, לבדו או יחד עם אחרים, קובע את המטרות והאמצעים של עיבוד הפרטים האישיים.

"פרטים אישיים" משמעם מידע הנוגע לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי ככל שמידע כזה זוכה להגנת החוק. אדם הניתן לזיהוי הוא מי שאפשר לזהותו, במישרין או בעקיפין, במיוחד באמצעות מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה אינטרנטי או גורם אחד או יותר ספציפיים לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של האדם. במדינת קליפורניה, פרטים אישיים יכולים לכלול גם מידע בקטגוריות המאפשרות זיהוי או שיכולות להיות מקושרות לצרכן או למשק בית מסוים כגון מזהים, חשבון בנק ומספרי כרטיסי אשראי, מאפיינים של קבוצה מוגנת בחוק, מידע עסקי, מידע ביומטרי, מקצועי, מידע הקשור לתעסוקה או להשכלה, פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית, והסקות המשמשות ליצירת פרופיל בנוגע לצרכן בהתאם לחוק הנהוג.

"עיבוד" פירושו כל ביצוע או מערך ביצועים הנעשה על פרטים אישיים, באמצעים אוטומטיים או שלא באמצעים אוטומטיים, כגון איסוף, תיעוד, ארגון, הבניה, אחסון, התאמה או שינוי, אחזור, התייעצות, שימוש, חשיפה באמצעות שידור, הפצה או הנגשה בדרך אחרת, התאמה או שילוב, הגבלה, חסימה, מחיקה או השמדה.

"מעבד" משמעו אדם או גוף, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר המעבד פרטים אישיים עבור מבקר.

"קטגוריות מיוחדות", "פרטים אישיים רגישים", "מאפייני קבוצות המוגנות בחוק" (ביחד "קטגוריות מיוחדות") משמעם, עד כמה שהדבר מוגדר בחוק הנהוג, פרטים אישיים החושפים מוצא גזעי או אתני, צבע עור, מוצא לאומי, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, חברות בארגון עובדים, מידע גנטי או מידע ביומטרי לצורך ביצוע זיהוי אישי של אדם, מידע הקשור לנכות, גיל או בריאות, או מידע ביחס לטבע חיי המין של אדם או לנטייה המינית שלו.

"את/ה" משמעו כל אדם שבנוגע אליו NCR אוספת פרטים אישיים או משתמשת בהם או חושפת אותם כפי שמתואר להלן.

איסוף פרטים אישיים

הקטגוריות של פרטים אישיים שחברת NCR רשאית לאסוף בנוגע אליך תלויות בהיותך לקוח, משתמש, עובד, או אורח וכן בדרישות החוק הנוהג.

תוכל למסור פרטים אישיים ל-NCR במגוון דרכים, כגון:

·        יצירת חשבון, הצטרפות כקבלן, או פתיחת חשבון סוחר באמצעות הרשמה לחשבון או אירוע מקוון ומסירת שמך, תפקידך, שם החברה, תחום עסקי, כתובות דואר ודוא"ל, מספר טלפון, מספר זיהוי, מספר זיהוי ברשויות המס, מידע על חשבון פיננסי, שמות משתמש ו/או סיסמה.

·        התקשרות בחוזה או בקשרים עסקיים אחרים אתנו. אנו עשויים לאסוף פרטי יצירת קשר, נתונים פיננסיים ונתונים דומים אחרים כדי לנהל את הקשר שלנו אתך או עם העסק שלך, לקבל הזמנות, לעבד ולספק לך מוצרים ושירותים, לרבות תלונה ופתרון מחלוקות.

·        יצירת קשר איתנו. כאשר אתה מתקשר אלינו כדי להצטרף לרשימת תפוצה, לברר בנוגע לרכישה של מוצר או שירות, הגשת מועמדות לעבודה, מילוי טופס מידע או יצירת קשר איתנו באופן אחר בנוגע לשאלה, להערה או לבקשה, ומוסר את שמך, תפקידך, שם החברה, כתובות דואר ודוא"ל, מספר טלפון, קורות חיים, שמות משתמש ו/או סיסמה. 

·        שימוש בכספומטים או ברשתות כספומטים שלנו. כאשר אתה משתמש בכספומטים או ברשת כספומטים שלנו, אנו אוספים את פרטי הכרטיס והחשבון שלך למטרות השלמת העסקה.

·        מילוי סקרים. אם אתה מחליט להשתתף, יתכן שתתבקש למסור מידע מסוים, שיכול לכלול פרטים אישיים.

·        התחברות אלינו ברשתות החברתיות. אנו יכולים להציע פורומים, בלוגים, או עמודים של מדיה חברתית. כל תוכן שנמסר לנו בערוצים האלה ייחשב ל"ציבורי" והוא לא יהיה כפוף למדיניות הגנת הפרטיות.

·        ביקור במתקנים שלנו. כשאתה מבקר במתקנים הפיזיים שלנו, אתה עשוי לספק לנו מידע מסוים עליך למטרות אבטחה. אנו עשויים גם להשתמש בהקלטת וידיאו במעגל סגור (כלומר, "CCTV") שעשוי ללכוד את התמונה שלך.

·        הרשמה להגרלות או תחרויות. הפרטים ליצירת קשר שתמסור עשויים לשמש ליצירת קשר עמך בנוגע להגרלות או תחרויות ולמטרות שיווק ומטרות עסקיות, אם הדבר מותר בחוק. באזורי שיפוט מסוימים, אנו נדרשים לשתף את המידע או את שמות הזוכים באופן פומבי.

יתכן שנאסוף פרטים אישיים אודותיך בדרכים הבאות:

·        מידע ממקורות אחרים. NCR עשויה לאסוף מידע עליך או להשיג פרטים אישיים שלך מצדדים שלישיים כדי לספק לך מידע על מוצרים ושירותים של NCR העשויים לעניין אותך, או לנקוט צעדים כדי לשמור על דיוק המידע שיש לנו לגבייך. אם אתה מועסק או מצוי בהסדר דומה עם צד שלישי המספק מוצרים או שירותים ל-NCR, אותו צד שלישי עשוי לשתף את המידע האישי שלך עם NCR כדי לקדם את הקשר החוזי הזה.

·        איסוף פרטים אוטומטי. חברת NCR תוכל להשתמש גם בטכנולוגיות מסוימות לאיסוף מידע לגביך באופן אוטומטי בזמן שאתה מבקר באתר אינטרנט, באפליקציה, במוצר, או בשירות של NCR, אשר כפי שמפורט להלן, יכול לכלול את כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (כתובת IP), שמות משתמש, IMEI, כתובת MAC, מזהיי קובצי cookie וטכנולוגיות קשורות אחרות (ראו להלן), ספק הסלולרי, פרסום בסלולר ומזהים ייחודיים אחרים, פרטים בנוגע לדפדפן, למערכת ההפעלה או למכשיר שלך, מידע על המיקום, ספק שירותי האינטרנט, עמודים שביקרת בהם בעבר, במהלך ולאחר השימוש בשירותים, מידע בנוגע לקישורים שלחצת עליהם, ומידע אחר בנוגע לאופן השימוש שלך בשירותים. מידע שאנו אוספים יתכן וישויך לחשבונות ולמכשירים אחרים. בנוסף, יתכן שאנו נאסוף באופן אוטומטי נתונים בנוגע לשימוש שאתה עושה באתרי האינטרנט שלנו, באפליקציות, במוצרים ובשירותים שלנו, כגון סוגי התוכן שמעניינים אותך ותדירות ומשך הפעילויות שלך. יתכן שאנו נשלב את הפרטים האישיים שלך במידע שמספקים אחרים כאשר הם משתמשים בשירותים שלנו.

·        פרטי חוזה. יתכן שחברת NCR תאסוף פרטים אישיים שלך בהתבסס על ההנחיה של לקוח/ות שלה. במקרים אלה, באחריות לקוחותינו לוודא שההנחיות שלהם ל-NCR עולות בקנה אחד עם התנאים במדיניות פרטיות כלשהי או עם ערובות אחרות שהם נתנו לכם.

כמתואר לעיל, אתרי האינטרנט, האפליקציות, והשירותים של NCR עשויים להשתמש במגוון כלים, כולל בקובצי cookie, כדי לסייע לנו לשפר את החוויה שלך ולקבוע את היעילות של כמה מיוזמות השיווק שלנו.

·        קובצי cookie. קובץ cookie הוא פיסת מידע קטנה שאתר אינטרנט יכול לשלוח לדפדפן רשת, שלאחר מכן מאוחסן בדפדפן של מכשיר המחשוב של משתמש. אנו עשויים להשתמש בקובצי cookie, לבדם או בשילוב עם נתונים אחרים שייתכן שנאסוף מטכנולוגיות אחרות (כמו יומני שרת) כדי לגרום לאתרי האינטרנט שלנו לעבוד או לפעול בצורה יעילה יותר, להתאים אישית את חוויית המשתמש, או להפוך את אתרי האינטרנט שלנו ליותר שימושיים עבור המבקרים שלנו. לקבלת מידע נוסף על קובצי cookie בקר בכתובות https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-tracking או www.youronlinechoices.eu.

·        טכנולוגיות אחרות שיכולות להיות בשימוש NCR לשיפור החוויה שלך. חברת NCR וספקי השירותים שלנו, רשאים גם להשתמש בטכנולוגיות אחרות לשיפור החוויה שלך. כמפורט להלן, טכנולוגיות אלה כוללות כלי ניתוח, מידע מקובצי יומן, משואות רשת, קישורי רשת ואובייקטים משותפים מקומיים.

·        כלי ניתוח - NCR עשויה להשתמש בכלי ניתוח כמו Google Analytics או Adobe Analytics כדי לסייע לנו לנתח כיצד מבקרים משתמשים באתרי האינטרנט שלנו. בין השאר, כלים אלה משתמשים בקובצי cookie כדי לאסוף נתונים על מספר המבקרים באתר, אתר האינטרנט שהפנה את המבקרים אל האתר והעמודים בהם צפו המבקרים בתוך האתר. הן Google Analytics והן Adobe Analytics משתמשים בקובצי cookie קבועים. כדי לסרב למעקב של Google Analytics היכנס לכתובת http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. כדי לסרב למעקב של Adobe Analytics, היכנס לכתובת http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

·        מידע של קובצי יומן - NCR מתעדת מידע של קובצי יומן בכל פעם שאתה נכנס לאתרי האינטרנט שלה. דוגמאות למידע של קובצי יומן כוללות את כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן שלך, העמוד שממנו נכנסת לאתר האינטרנט שלנו, העמודים שצפית בהם בעת שביקרת באתר שלנו, העמוד האחרון שצפית בו לפני שיצאת מהאתר שלנו והעמוד שאליו נכנסת לאחר שעזבת את אתר האינטרנט שלנו.

·        משואות רשת, תגי פיקסל, קובצי GIF שקופים וטכנולוגיות אחרות. טכנולוגיות אלה כרוכות בהצבת תמונות אלקטרוניות (בדרך כלל שקופות) באתר אינטרנט או בדוא"ל. תמונות אלה מציבות מידע מסוים במכשיר שלך, כגון קובצי cookie, הזמן והמקום של עמוד שבו צפית ומשך הזמן שצפית בעמוד, כתובת ה-IP של המכשיר שאיחזר את התמונה, הזמן שבו משואת הרשת נצפתה ולמשך כמה זמן, וסוג הדפדפן שאיחזר את התמונה. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אלה, לדוגמה, כדי לקבוע האם פתחת או נכנסת לקישורים הכלולים בהודעות שיווקיות מ-NCR. טכנולוגיות אלה לעיתים קרובות פועלות עם קובצי cookie; לפיכך, אם אינך רוצה שנקשר בין מידע קובץ ה-cookie שלך לביקורייך באתר האינטרנט שלנו, עליך להשבית את קובצי ה-cookie בדפדפן שלך.

·        קישורי אתרים - הודעות דוא"ל מ-NCR עשויות להכיל קישורים שנועדו לנתב אותך לעמוד אינטרנט לאחר ניתוב מחדש בשרתי NCR (או אלו של ספקיה). אנו משתמשים במידע שאנו משיגים בעת תהליך הניתוב מחדש כדי לקבוע האם יוזמת שיווק מסוימת יעילה, ועשויים לאסוף מידע הקשור לזהותך. אם אינך רוצה ש-NCR תאסוף מידע על הקישורים שאתה לוחץ עליהם, אתה יכול לבחור בגרסה מבוססת-טקסט של ההודעה (אם האפשרות זמינה). אתה רשאי גם לבחור שלא ללחוץ על הקישורים שאנו מספקים בהודעות דוא"ל שאנו שולחים אליך ולחפש ברשת את המשאב הרלוונטי באופן עצמאי.

·        אובייקטים משותפים מקומיים ("קובצי Flash cookie") - חברת NCR עשויה להשתמש ב-Adobe Flash Player® כדי להעביר אליך תוכן מולטימדיה, כגון סרטוני וידאו. כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך, NCR עשויה להשתמש באובייקטים משותפים מקומיים מסוג Flash (LSOs), הנקראים לעיתים "קובצי Flash cookie" - כדי לאחסן את המידע וההעדפות של תוכן ה-Flash שלך, באופן דומה לסוגים אחרים של קובצי cookie ש-NCR משתמשת בהם. ניתן לנהל קובצי Flash cookie באמצעות הקישור הבא באתר האינטרנט של Adobe:‏http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

·        הודעה בנוגע לממשקי תכנות יישומים (API) וערכות פיתוח תוכנה (SDK). יתכן שנשתמש ב-API ו-SDK של צד שלישי כחלק מתפעול האפליקציות שלנו. ממשקי API וערכות SDK יכולות לאפשר לצדדים שלישיים כולל שותפים לניתוח נתונים ופרסום לאסוף את הפרטים האישיים שלך למגוון מטרות כולל על מנת לספק שירותי ניתוח נתונים ותכנים שיהיו יותר רלוונטיים מבחינתך. לקבלת מידע נוסף על השימוש שאנו עושים ב-API וב-SDK, אנא צור עימנו קשר כמפורט בהמשך.

·        מידע ממקורות אחרים. יתכן שנשיג פרטים אישיים בנוגע אליך ממקורות אחרים, כולל באמצעות נותני שירותים וארגונים מצד שלישי לצורך השלמת המידע שנמסר על ידך. לדוגמה, אם אתה נכנס לאתר האינטרנט, לאפליקציות, למוצרים ולשירותים שלנו דרך אפליקציה של צד שלישי, כגון אפליקציית חנות, שירותי צד שלישי לכניסה לאתרים או אתר של רשת חברתית, יתכן שאנו נאסוף מידע עליך מאותה אפליקציה של צד שלישי, מידע שהנגשת באופן ציבורי באמצעות הגדרות הפרטיות. המידע שאנו אוספים באמצעות המקורות האלה יכולים לכלול את שמך, את מספר משתמש שלך, את שם המשתמש שלך, את המיקום, המין, תאריך הלידה, הדוא"ל, תמונת הפרופיל, ואת אנשי הקשר שלך השמורים באותו שירות. המידע המשלים הזה מאפשר לאמת מידע שמסרת לנו ולשפר את יכולתנו לספק לך מידע בנוגע לעסק, למוצרים ולשירותים שלנו.

כאשר אנו מעבדים פרטים אישיים בשם לקוחותינו תוך כדי מימוש החוזה, מדיניות הפרטיות של הלקוח חלה על העיבוד הזה. חברת NCR מסתמכת על לקוחותיה שימסרו לה הנחיות עיבוד נתונים העומדות באותן התחייבויות של הלקוחות כלפיך בנוגע לפרטיות.

שימוש בפרטים אישיים

חברת NCR מחויבת לאיסוף פרטים אישיים לצרכים מוגדרים ולגיטימיים, להגביל את העיבוד לצרכים האמורים, ולא לעבד יותר את הנתונים האלה באופן שאינו הולם את מטרה זו ללא הסכמה מראש מצידך.

הנימוקים המשפטיים של עיבוד נתונים שמבצעת NCR. חברת NCR תעשה שימוש בפרטים אישיים כאשר הדבר נחוץ מבחינה הגיונית על מנת למלא את הצרכים העסקיים של NCR (כפי שהדבר מתואר להלן), כולל:

·        לממש חוזה או קשרים עסקיים אחרים עמך או לנקוט צעדים לבקשתך קודם לחתימת חוזה;

·        לציית למחויבויות חוקיות או רגולטוריות;

·        להגן על האינטרסים החיוניים שלך או אלה של אדם אחר;

·        לבצע משימה הנעשית לטובת האינטרס הציבורי;

·        לבצע עיבוד נתונים בהסכמתך, אשר תוכל לסגת ממנה בכל עת כפי שמתואר להלן;

·        לקדם אינטרס לגיטימי של NCR או צד שלישי כולל, בין השאר,

·        לחקור ולפתח מוצרים, שירותים, נהלי שיווק או אבטחה כדי לשפר את הביצועים, העמידות, האמינות או היעילות שלהם;

·        ביצוע ביקורות הקשורות לעסקאות, שימוש זמני ולטווח קצר על פי החוק הנהוג, ביצוע ניפוי באגים כדי לזהות ולתקן שגיאות שמשבשות את התפקודיות הקיימת והרצויה וביצוע פעילויות לאימות או לשמירת האיכות או הבטיחות של שירות או מכשיר;

·        איתור בעיות אבטחה, הגנה על העובדים, הרכוש והנכסים של NCR מפני פעילויות זדוניות, הונאה, רמייה או פעילויות לא חוקיות כולל איומים או גרימת נזק לתשתית טכנולוגיית המידע, לקניין הרוחני או לנכסים לא מוחשיים או למוניטין של NCR, והגשת תביעות משפטיות נגד האנשים האחראים לאותה פעילות;

·        לוודא עמידה בתנאי מדיניות התאגידית ולתנאים הרלוונטיים; או

·        אופטימיזציה בניצול המשאבים התאגידים הגלובליים כולל ניהול עסקאות, כוח אדם ומערכות מידע טכנולוגיות.

 

מטרות עסקיות נוספות. בנוסף לאמור לעיל, חברת NCR תוכל לעבד פרטים אישיים לצרכים ולמטרות הספציפיים הבאים:

·        נתונים רגישים. בהתייחס לקטגוריות מיוחדות של פרטים אישיים או של מאפיינים של קבוצות המוגנות בחוק, חברת NCR רשאית לעבד מידע כזה באופן שתואם את החוק הנהוג. 

·        פרטי חוזה. כמתואר לעיל, NCR תשתמש בפריטי חוזה העולים בקנה אחד עם ההתחייבויות החוזיות הרלוונטיות כלפי לקוחותיה ובכפוף לחוק הנהוג. חברת NCR אף עשויה להשתמש בפרטי חוזה כדי לעמוד בדרישות רגולטוריות ומשפטיות.

·        נתונים מותממים. בנוגע לנתונים מותממים (נתונים שעברו אנונימיזציה) או נתונים צבורים שהיו קודם לכן פרטים אישיים אולם כבר אינם יכולים להוביל לזיהוי אנשים ספציפיים, NCR רשאית לבצע מחקר ופיתוח, ניתוח סטטיסטי, ניתוח מגמה או ניתוח דפוס להמשך שיפור המוצרים, התהליכים ונהלי האבטחה שלנו.

·        מכירות ושיווק - NCR רשאית להשתמש בפרטים האישיים שלך למטרות של מכירות ושיווק, כולל ליצור אתך קשר לקבלת למשוב בסקרים על שביעות רצון לקוחות או למטרות חקר שוק, לספק לך ספרות שיווקית על מוצרים ושירותים, לעדכן אותך בנוגע לאירועים, ולספק לך מידע על NCR. תמיד ניתן לשנות את העדפות הפרטיות שלך כמפורט להלן. מעת לעת, NCR עשויה לייצר מיתוג משותף של הצעה או של הודעה יחד עם צד שלישי, שעשוי גם הוא לאסוף את הפרטים האישיים שלך. במקרים כאלה, השימוש בפרטים האישיים שלך על ידי צדדים שלישיים כאלה מכוסה על ידי מדיניות הפרטיות שלהם, ולא על ידי מדיניות הפרטיות הזו. במקרים אלה שבהם תבחר לשלוח עמוד מאתר האינטרנט הזה לאדם אחר (כאשר יש אפשרות כזו), NCR עשויה לבקש פרטים אישיים מסוימים על אותו אדם כדי להשלים את בקשתך, כגון שמו וכתובת הדוא"ל שלו, אולם NCR לא תעשה שימוש נוסף במידע כזה. השימוש שיעשו ב-NCR עשוי לכלול, בין השאר, ביצוע שיחות מכירה, שליחת הודעות שיווק, ביצוע או השלמה של שירותים או עסקאות שנתבקשו, ומעקב וניתוח של סדרת עסקאות.

·        כלי רישוּת חברתי - אם NCR משתמשת בווִידְגֶ'טים או בכלים של רישות חברתי כדי להעביר לך מידע, המידע שלך יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותה פלטפורמה לרישות חברתי.

·        מימוש עסקאות - NCR עשויה להשתמש בפרטים האישיים שלך למימוש בקשות לעסקאות אתך או עם הארגון שלך. בנוגע ללקוחותינו, בקשות כאלה יכולות לכלול, בין השאר, תחזוקה או מתן שירותים של חשבונות, אימות המידע של לקוחות, טיפול בתשלומים, מתן שירותי פרסום ושיווק, מתן שירותי ניתוח נתונים, ביצוע מחקר פנימי על פיתוח והדגמה של טכנולוגיות, אספקת מוצרים או שירותים כולל העברת הודעות בנוגע לבעיות במוצרים, תיקונים או עדכונים, או יצירת קשר אתך במענה לשאלות, להערות או לבקשות שלך. בנוגע לספקים שלנו, בקשות כאלה עשויות לכלול הוצאת הזמנות רכש, קבלת חשבוניות, או העברת מידע אחר כגון תחזיות. אם, במתן שירות או תמיכה (כולל תמיכה המסייעת לך להשתמש באתרי האינטרנט או באפליקציות שלנו), אנו יוצרים אתך קשר בטלפון או באמצעות תקשורת אלקטרונית תוך שימוש בכלים דוגמת דוא"ל או צ'ט באינטרנט, אנו עשויים לנטר או לתעד את ההתקשרויות שלנו למטרות של בקרת איכות, הדרכה, או כדי לתעד את פרטי ההתקשרות או העסקה.

·        גיוס עובדים- אם תגיש מועמדות לעבודה ב-NCR, אתה עשוי למסור לנו מידע על עצמך, כגון קורות חיים. יתכן שאנו נשתמש בטכניקות עיבוד אוטומטיות של בקשות של מועמדים לצורך ציון או דירוג איכותני כדי לייעל את שיטות הגיוס שלנו. במקרים כאלה, התהליך הזה יהיה בפיקוח של מחלקת משאבי אנוש בחברה. יתכן שנשתמש במידע הזה ברחבי הארגון של NCR, כדי לשקול את מועמדותך לתעסוקה, וייתכן שנשמור על המידע שלך אצלנו לצורך עיון בעתיד, כדי לסייע בעמידתה של NCR לדרישות החוק הנהוג, וכפי שפורט באופן אחר במדיניות הפרטיות הזו או בהודעה נפרדת שאולי תישלח אליך.

העברות

חברת NCR היא חברה גלובלית עם פעילות, שותפים וספקים גלובליים. כשהדבר נחוץ לצורך הביצוע היעיל והאפקטיבי של עסקה או למימוש אחד מהשימושים בפרטים אישיים כמתואר לעיל, ייתכן ש-NCR תצטרך להעביר פרטים אישיים ממדינת האיסוף למדינות אחרות, שחוקי הגנת הפרטיות אולי שונים שם מהחוקים בארצך. כשהעברה כזו מתבצעת ממדינה או טריטוריה אחת לאחרת ובעיני המדינה המייצאת הראשונה ("מדינה מייצאת") היא אינה מספקת רמה נאותה של הגנה על הזכויות והחופש של נושאי המידע, המדיניות של NCR היא לפעול על בסיס בקרות חוזיות בין חברות הקבוצה, שותפיה או ספקיה הרלוונטיים שנועדו להבטיח שבאופן מהותי, אותה רמה של הגנה תוענק לפרטים האישיים כמו במדינה המייצאת. אמצעי ההגנה החוזיים של NCR מבוססים על 'סעיפים חוזיים סטנדרטיים' שנקבעו על ידי הנציבות האירופית או רשות רגולטורית אחרת להגנת נתונים של המדינה המייצאת.

חשיפת פרטים אישיים בפני צדדים שלישיים

אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך (כולל נתונים על החוזה) בתוך NCR. אנו עשויים גם לשתף נתונים אישיים עם הקטגוריות הבאות של צדדים שלישיים:

ספקי שירותים. אנו עשויים לשתף פרטים אישיים עם ספקים וספקי שירותים מצד שלישי שעוזרים לנו לעבד את הפרטים האישיים. להלן דוגמאות לקטגוריות של ספקים: ספקי IT [טכנולוגיית מידע] (כולל שירותי IT ושירותים הקשורים אליהם, ספקי מוצרי אבטחה, ספקי דוא"ל וספקי אפליקציות), ספקי שירות לקוחות, עובדים זמניים, יועצים, גורמי ייעוץ מקצועיים וספקים אחרים שמטרתם לסייע באספקת המוצרים והשירותים שלנו. NCR נוהגת להתקשר בחוזים עם הספקים וספקי השירותים שלנו הדורשים מהם לטפל במידע שלך באופן התואם את מדיניות NCR והחוק הנהוג. אנו לא מתירים לספקי שירות שלנו מצד שלישי להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרותיהם, ומתירים להם לעבד את הנתונים האישיים שלך רק למטרות ספציפיות ובהתאם להוראות שלנו.

שותפים עסקיים. יתכן שנעביר פרטים אישיים לשותפים עסקיים שיחד איתם אנו מציעים מוצרים או שירותים. במקרים כאלה, יתכן ששם השותף העסקי שלנו יופיע ביחד עם שמנו.

מנפיקי כרטיס בנק. כאשר אתה משתמש באחד מהכספומטים שלנו, אנו נשתף את המידע שנלכד עם מנפיק הכרטיס או ספק החשבון שלך לצורך אימות העסקה המבוקשת.

שותפים מפרסמים. צדדים שלישיים אינם מפרסמים באתרי האינטרנט של NCR. עם זאת, NCR עשויה להתקשר בחוזה עם צדדים שלישיים האוספים מידע על הפעילות שלך באינטרנט לאורך זמן ובאתרי אינטרנט ובמכשירים שונים (כולל אתרי האינטרנט של NCR). צדדים שלישיים אלה משתמשים בקובצי cookie או משואות רשת באתרי אינטרנט מרובים, כולל באתרי האינטרנט של NCR, כדי לאסוף מידע מסוים עליך (למשל, כתובת IP, מזהים במכשירים ניידים, דפים שבהם ביקרת, מיקום, השעה ביום) כדי להעביר אליך פרסומות ממוקדות המבוססות על תחומי העניין שלך. אנו מתקשרים עם צדדים שלישיים אלה כדי שיסייעו לנו להפיץ פרסומות ממוקדות אישית על NCR באתרי אינטרנט אחרים שאתה מבקר בהם. אם אנו צריכים לאפשר לצדדים שלישיים אלה לשתול קובצי cookie במכשיר שלך כדי לאפשר את התפקוד הזה, נעשה זאת בהתאם למדיניות הפרטיות הזו. עם זאת, איסוף המידע שלך על ידי צדדים שלישיים, השימוש בו וחשיפתו, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות שלהם ולהצהרותיהם. יש לך כמה אפשרויות לשליטה בהפצת פרסומות ממוקדות אישית על ידי NCR.

חשיפת מידע במקרה של מיזוג, מכירה או העברת נכס מסוג אחר. מעת לעת, NCR עשויה לשקול כניסה לפעילויות פיתוח עסקי שונות העשויות לכלול מכירה, רכישה, מיזוג או ארגון מחדש של אחד או יותר מהעסקים שלה. פעילויות פיתוח עסקי אלה עשויות לדרוש חשיפה של פרטים אישיים לרוכש(ים) העתידי(ים) או בפועל. כאשר נדרשות חשיפות שכאלה, NCR תעשה שימוש בהגנות רלוונטיות על פרטיך האישיים.

חשיפות מידע על מנת להגן עלינו או על אחרים. בנסיבות מסוימות, NCR עשויה להשתמש בנתונים אישיים או להעביר אותם לצדדים שלישיים כאשר החשיפה נדרשת מצד רשות חוק שאליה אנו כפופים, לדוגמה על פי חוק, הוראה רגולטורית,הליך משפטי, צו בית‑משפט או זימון לבית דין. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בפרטיך האישיים או להעבירם לצדדים שלישיים, כולל לרשויות אכיפת חוק, למבקרי פנים, ליועצים ולפקידי ממשלה, כדי להגן על זכויותיה של NCR על רכושה, או בטיחותה, ו/או על הזכויות או הרכוש של הלקוחות, השותפים העסקיים או הספקים שלנו, או של צדדים שלישיים אחרים. כמו כן אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים על מנת לאכוף את המדיניות או החוזים שלנו, לאסוף סכומים שחייבים לנו, או לעזור בחקירה או בתביעה בנוגע לפעילות לא חוקית לכאורה או בפועל

זכויות הפרטיות שלך

ההעדפות שלך. עומדות בפניך אפשרויות מסוימות בנוגע לפרטים האישיים שלך. במקרים בהם הסכמת לעיבוד הפרטים האישיים שלך, באפשרותך לסגת מההסכמה הזאת בכל עת ולמנוע את המשך העיבוד של המידע כדלהלן:

·        הודעות בדוא"ל ובטלפון. מעת לעת, תוכל להירשם כדי לקבל מידע או גישה לשירותי NCR, או כאשר החוק מתיר זאת, נוכל באופן יזום לספק לך מידע שאנו מאמינים שעשוי לעניין אותך. בכל המקרים, נספק לך מנגנונים לשלוט בקבלת הודעות או שירותים. נוסף על כך, תוכל להודיע לנו שאתה מבקש שלא לקבל עוד מאיתנו הודעות שיווק בדוא"ל באמצעות הוראות ביטול הרשמה הכלולות בהודעות הדוא"ל שאולי תקבל מאיתנו, ותוכל תמיד ליצור עמנו קשר ישירות כמפורט במדיניות הפרטיות הזו.

·        פרטי חוזה. בהתייחס לפרטי חוזה, הלקוח של NCR אחראי על הפרטים האישיים שלך, וכאשר הדבר רלוונטי, על הטיפול בבקשות שלך בנוגע לזכויות הפרטיות.

·        מכשירים ניידים. אם התקנת אפליקציה של NCR בנייד, חברת NCR רשאית לשלוח אליך הודעות "דחיפה" באמצעות האפליקציות לנייד שלנו. באפשרותך בכל עת לבחור שלא לקבל הודעות כאלה באמצעות שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלך. יתכן גם שאנו נאסוף מידע המבוסס על מיקום אם תשתמש באפליקציות שלנו למכשירים ניידים. באפשרותך לבחור את ביטול האיסוף הזה באמצעות שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלך.

·        לא לעקוב. ("DNT") היא העדפת פרטיות שהמשתמשים יכולים להגדיר בדפדפני אינטרנט מסוימים. חשוב לדעת שבשלב זה חברת NCR אינה מגיבה על איתותי DNT ולא מכבדת אותם וכך גם בנוגע למנגנונים דומים המשודרים על ידי הדפדפנים.

·        קובצי Cookie ופרסום המבוסס על תחומי עניין. באפשרותך להפסיק או להגביל את ההתקנה של טכנולוגיות במכשיר שלך או להסיר אותן באמצעות התאמת ההעדפות שלך כפי שאפשר במכשיר או בדפדפן שלך. אם תרצה לשנות את הגדרות קובצי ה-cookie של הדפדפן שלך, אנא פנה לעזרה באינטרנט באמצעות הדפדפן שלך או לאתר האינטרנט של יצרן המכשיר שלך. עם זאת, שים לב שאם תחליט לכבות את קובצי ה-cookie, ייתכן שיישומים מסוימות באתרי האינטרנט שלנו לא יהיו זמינות עבורך וחלק מהעמודים לא יוצגו כראוי. לקבלת מידע נוסף על ניהול קובצי ה-cookie במכשירך, אנא בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. תחום הפרסום באינטרנט מספק גם אתרים בהם ניתן לקבוע שלא קבל פרסומות "ממוקדות" משותפי נתונים ומשותפי פרסום אחרים המשתתפים בתוכניות לרגולציה עצמית. ניתן לקבל מידע נוסף על פרסומות מממוקדות ועל הבחירה הנתונה לצרכנים לפרטיות בכתובות http://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/choices/, www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, and www.aboutads.info/choices/. על מנת לבצע בחירות נפרדות לאפליקציות לנייד במכשיר נייד, ניתן להוריד את האפליקציה AppChoices של DAA מחנות האפליקציות במכשיר. לחלופין, במכשירים מסוימים, ניתן להשתמש בבקרים בפלטפורמת המכשיר על מנת לבצע את הבחירות בהגדרות.

לתשומת לבך, עליך לבטל את ההסכמה לפרסומות בנפרד בכל דפדפן ובכל מכשיר. יתכן שפרסומות באתרים של צדדים שלישיים הכוללות את הקישור ל-AdChoices כוונו אליך בהתבסס על מידע שנאסף על ידי שותפי פרסום במהלך הזמן ובמגוון אתרי אינטרנט. בפרסומות האלה יכול גם להיכלל מנגנון המאפשר לבטל את ההסכמה לכך ששותפי הפרסום ישתמשו במידע הזה לפרסומות המבוססות תחומי עניין.ובנוסף, גם אם תממש את בחירותיך, ייתכן שעדיין תקבל פרסומות גנריות, שאינן-ממוקדות מ-NCR. 

הזכויות האישיות שלך. בהתאם לחוק הנוהג, אנו מספקים מספר מנגנונים כדי לאפשר לך:

·        לגשת לפרטים האישיים עליך באופן התואם את דרישות החוק. נוסף על כך, יש לך זכות במקרים מסוימים לקבל או להחזיק בפרטים האישיים האלקטרוניים שלך שהועברו לצד אחר. כאשר הדבר מותר בחוק, NCR עשויה לדרוש עמלה סבירה אם נידרש לספק מידע עליך. יתכן שתישמר לך הזכות לבקש מידע על גופים ציבוריים ופרטיים שאיתם NCR חולקת נתונים.

·        לבקש תיקון של הפרטים האישיים שלך כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים. במקרים מסוימים, יתכן שחברת NCR תספק כלים לשירות עצמי המאפשרים לך לעדכן פרטים אישיים עליך או להפנות אותך ל"מבקר" של הפרטים האישיים שלך שבאפשרותו לבצע את התיקונים. 

·        לבקש מחיקה או מחיקה לצמיתות של הנתונים האישיים שלך כאשר הדבר נדרש על פי חוק, בכפוף למספר חריגים הקבועים בחוק.

·        לבקש הגבלה או להתנגד לעיבוד של הפרטים האישיים שלך, כולל הזכות לסרב או להסכים למכירה של הפרטים האישיים שלך לצדדים שלישיים, אם הדבר רלוונטי, במקרים בהם בקשות מעין אלה מותרות בחוק. באפשרותך לבקש הגבלה של עיבוד הפרטים האישיים שלך כאשר חברת NCR פועלת לאימות הדיוק של הנתונים שלך במקרים בהם ערערת על דיוקם; במקרים בהם עיבוד הנתונים על ידי NCR אינו חוקי ושמורה לך הזכות לבקש מחיקה אך אתה מבקש שנגביל במקום זאת את העיבוד; במקרים בהם הנתונים כבר אינם נחוצים לצורכי העיבוד על ידינו, אך יתכן שהם יתבקשו על ידך לצרכים משפטיים, או על ידי NCR כאשר האינטרסים הלגיטימיים של החברה גוברים על הבקשה שלך לביצוע הגבלה. NCR תודיע לך לפני שנתחיל לעבד כל מידע עליך שזה עתה הוגבל.

תוכל להתחבר לחשבונך או להשתמש במנגנוני יצירת הקשר המפורטים להלן כדי להגיש את בקשתך, או, אם אין לך חשבון, בקר בפורטל בקשות הגישה שלנו. אנו נטפל בבקשות אלה בהתאם לחוקים הנוהגים. כאשר יש צורך להגן על הפרטיות שלך, חברת NCR רשאית לנקוט צעדים סבירים על מנת לאמת את הזהות שלך לפני הטיפול בבקשה שלך.

חריגים להסכמה. במקרים בהם נתת בעבר את הסכמתך, תמיד תוכל לסגת ממנה בכל עת, עם זאת, בחירתך לעשות כן לא תשפיע על מידת חוקיות העיבוד של NCR לפני נסיגתך מההסכמה. מרגע שתיסוג מהסכמתך, לא נמשיך לעבד את המידע שלך למטרה(ות) לה(ן) הסכמת במקור אלא אם יש בסיס לגיטימי ומחייב להמשך עיבוד הגובר על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך או לצורך ביסוס טענות משפטיות, העלאתן או הגנה מפניהן.

סירוב לבקשה. בנסיבות מסוימות החוק החל עשוי להתיר ל-NCR לדחות בקשות כאלה, לדוגמה כאשר בקשת גישה או מחיקה לצמיתות על-פניה אינה מבוססת או שהיא מוגזמת, במיוחד כאשר היא חוזרת על עצמה, כאשר הנטל או ההוצאות של אספקת הגישה יהיו בלתי-פרופורציונליים לסיכונים לפרטיותך, או כאשר יופרו הזכויות של אנשים אחרים. תוכל לערער על סירוב באמצעות יצירת קשר עם NCR באופן המפורט בסעיף יצירת הקשר במדיניות הפרטיות הזו.

שימוש בקבלת החלטות אינדיבידואלית אוטומטית כולל ניתוח סטטיסטי ויצירת פרופיל

NCR עשויה להשתמש בטכניקות סטטיסטיות ואנליטיות כדי לסייע לקבלת החלטות אינדיבידואלית אוטומטית כולל יצירת פרופיל למטרות שיפור האיכות, הביצועים והיעילות של המוצרים, השירותים או התהליכים שלנו, או כדי לסנן מועמדים לתעסוקה, להקל על ציות לחוק או למדיניות, או להגן על תשתית טכנולוגיית המידע שלנו.

הגנה על הפרטים האישיים שלך

חברת NCR שואפת לספק הגנות מובילות של אבטחת נתונים כדי להגן על נתונים אישיים. אנו מתעדפים בטיחות לכל אורך ארגון החברה שלנו ומחויבים לפעול בהתאם לחוקים הנוהגים במדינות שבהן אנו מנהלים עסקים ולדרישות החוזיות שלנו. בנוסף, חברת NCR נוקטת צעדים סבירים ונאותים במטרה להגן על פרטים אישיים בהתאם לחוקים ולדרישות האלה.

שימור פרטים אישיים

חברת NCR מחזיקה פרטים אישיים רק כל עוד הם נחוצים לצורך תמיכה במטרות הכוללות שלביצוען החברה אוספת את המידע הזה. אנו נשמר את הפרטים האישיים שלך ונשתמש בהם כפי שיידרש על מנת לקיים את המחויבויות העסקיות והמשפטיות שלנו, כדי ליישב מחלוקות, כדי להגן על הנכסים שלנו, ועל מנת לאכוף את הזכויות וההסכמים שלנו. אנו נוקטים צעדים כדי לצמצם גישה, שימוש ושימור של פרטים אישיים לצרכים ככל שנדרשים בצורה סבירה.

מידע לגבי ילדים

היישומים ואתרי האינטרנט של NCR אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 16. שימושך באפליקציות ובאתרי האינטרנט שלנו מהווה אישור שאתה בן 16 שנים לפחות. אם הנך הורה או אפוטרופוס, ואתה מאמין שילדך סיפק ל-NCR פרטים אישיים בלי הסכמתך, אנא צור עמנו קשר כמתואר להלן.

שינויים במדיניות הפרטיות הזו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן הודעת פרטיות זו בכל זמן, ונעלה עותק מעודכן וזמין של הודעת פרטיות שכזו באתר האינטרנט שלנו. כאשר נעשה שינויים כלשהם שמשנים באופן מהותי את הדרכים שבהם אנו משתמשים בפרטים אישיים שנאספו ממך בעבר או משתפים אותם, ניתן לך את ההזדמנות לתת את הסכמתך או את אי הסכמתך לשינויים כאלה לפני שיהיה להם תוקף לגבי הפרטים האישיים האלה בהתאם לחוק הנוהג.

שינוי העדפותיך ויצירת קשר עמנו

תוכל לשנות את העדפות השיווק שלך בלחיצה כאן

 אנו רוצים לטפל בכל חשש או דאגה שיש לך. אתה יכול לשלוח כל הערה או שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או לטיפול של NCR בפרטים האישיים שלך לכתובת הדוא"ל [email protected], או בדואר אל:

NCR Corporation
Privacy Office
864 Spring Street NW
Atlanta, GA 30308
US שיחת חינם: 1-800-CALL-NCR

אנו נשיב לפניה שלך תוך 30 ימים משליחתה. 

אם חברת NCR לא תטפל בפניות שלך לשביעות רצונך, שמורה לך הזכות להגיש תלונה לכל רשות לאומית העוסקת בהגנת הנתונים ובעלת סמכות שיפוטית מתאימה.